Συνεργαζόμενο πλάτος (EC2)


Συμβολισμοί χαρακτηριστικών πλατών

 • Σχέσεις υπολογισμού
 • \({b_{eff}} = \sum {{b_{eff,i}} + {b_w} \leqslant b} \)
  όπου
  \({b_{eff,i}} = 0.2 \cdot {b_i} + 0.1 \cdot {l_0} \leqslant 0.2 \cdot {l_0} \)
  και
  \({b_{eff,i}} \leqslant {b_i}\ \)

 • Δεδομένα διατομής και θέσης δοκού στην εγκάρσια διεύθυνση
 • Τύπος πλακοδοκού
  Πλάτος κορμού bw = m
  Καθαρό άνοιγμα στην 1η εγκάρσια πλευρά Ln.εγκ1 = m (=2*b1)
  Καθαρό άνοιγμα στην 2η εγκάρσια πλευρά Ln.εγκ2 = m (=2*b2)

 • Δεδομένα στηρίξεων κατά μήκος της δοκού
 • Θέση υπολογισμού
  Μήκος ανοίγματος L=m
  Μήκος ανοίγματος L1=m
  Μήκος ανοίγματος L2=m
  Μήκος ανοίγματος L3=m

  Προσεγγιστική απόσταση μεταξύ διαδοχικών σημείων μηδενισμού της ροπής

 • Αποτελέσματα
 • <

  p id=”results”>

  b 1 = L n,εγκ1 2 = b 2 = L n,εγκ2 2 = b= b 1 + b 2 + b w = l 0 = b eff,1 =min{ 0.2 b 1 +0.1 l 0 0.2 l 0 b 1 = b eff,2 =min{ 0.2 b 2 +0.1 l 0 0.2 l 0 b 2 = b eff =min{ b eff,1 + b eff,2 + b w b =