Μεταφορά φορτίων από πλάκες σε δοκούς

Ο υπολογισμός γίνεται εξισώνοντας την τριγωνική ή τραπεζοειδή επιφάνεια της πλάκας με την αντίστοιχη ‘ισοδύναμη’ ορθογωνική (υπολογισμός βάσει τεμνουσών)

Τύπος πλάκας:
Δοκός:
L1: m
L2: m
Pπλ: kN/m2

Ομοιόμορφο φορτίο δοκού:
kN/m