Προγράμματα της Seismosoft

Τα προγράμματα της εταιρείας Seismosoft είναι ελεύθερα διαθέσιμα στους φοιτητές μέσω ακαδημαϊκής άδειας χρησιμοποιώντας το email του ιδρύματος.

SeismoStruct – Ανάλυση κατασκευών με έμφαση στις ανελαστικές (στατικές και δυναμικές) αναλύσεις
SeismoSpect – Δημιουργία βιβλιοθηκών εδαφικών κινήσεων
SeismoSignal – Επεξεργασία ισχυρών εδαφικών κινήσεων – Δημιουργία φασμάτων απόκρισης και επεξεργασία των χαρακτηριστικών των διεγέρσεων
SeismoMatch – Κανονικοποίηση διεγέρσεων βάσει δεδομένου φάσματος απόκρισης
SeismoArtif – Παραγωγή τεχνητών επιταχυνσιογραφημάτων

Μπορείτε να τα κατεβάσετε από την ιστοσελίδα της εταιρείας
http://www.seismosoft.com/