Ύλη θεωρίας

  • ΟΑΣΠ – Συστάσεις για προσεισμικές και μετασεισμικές επεμβάσεις σε κτίρια pdf
    • Κεφάλαια 3, 5, 6, 7
  • ΤΕΕ – Ενίσχυση κατασκευών για σεισμικά φορτία pdf
    • Κεφάλαια 1, 2, 3
  • Παρουσιάσεις θεωρίας

Παρατήρηση
Να γίνει κριτική ανάγνωση, όχι αποστήθιση. Μεγαλύτερη έμφαση να δίνεται στα αντικείμενα που παρουσιάστηκαν στα θεωρητικά μαθήματα