Επαγγελματική Δραστηριότητα

2010 Κατάταξη σε οργανική θέση στη Ν.Α. Σερρών, με την ιδιότητα του Πολιτικού Μηχανικού (ειδικότητα Μηχανικών, κατηγορίας ΠΕ). Τοποθέτηση στη Διεύθυνση Ανάπτυξης, στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
2007- 2010 Κατάταξη σε οργανική θέση με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με την ιδιότητα του Πολιτικού Μηχανικού (ειδικότητα Μηχανικών, κατηγορίας ΠΕ). Τοποθέτηση στη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης, στο Τμήμα Συντήρησης και Εκτέλεσης Μικροέργων της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων Α.Π.Θ
2003- 2010 Απασχόληση ως Πολιτικός Μηχανικός με συμβάσεις έργου ή με απασχόληση με πρόσθετες αμοιβές σε Ερευνητικά Προγράμματα του Α.Π.Θ. και του ΤΕΙ Σερρών.
2001- 2006 Συνεργασία με τεχνικά γραφεία στις πόλεις των Σερρών και της Θεσ/νίκης για την εκπόνηση στατικών και λοιπών μελετών πολιτικού μηχανικού.