Σπουδές

Βασικός τίτλος σπουδών:
Πολιτικός Μηχανικός, ΑΠΘ, 2001
Διπλ. Εργασία: “Αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στο χώρο με βάση την επιτελεστικότητα

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης:
Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων (ΑΣΤΕ), ΑΠΘ, 2002
Διπλ. Εργασία: “Αντισεισμικός σχεδιασμός κτιρίων Ο/Σ για σκοπούμενη επιτελεστικότητα με τη βοήθεια δυναμικής ή στατικής ανελαστικής ανάλυσης

Διδακτορική Διατριβή:
Υποψ. Διδάκτορας στο Τμ. Πολιτικών Μηχ/κών του ΑΠΘ
Θέμα διατριβής: “Αποτίμηση σεισμικής τρωτότητας υφιστάμενων κατασκευών Ο/Σ με τη βοήθεια σύγχρονων αναλυτικών μεθόδων