Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά

 1. Kappos, A.J. and Panagopoulos, G. (2004) “Performance-based seismic design of 3d R/C buildings using inelastic static and dynamic analysis procedures”, ISET Journal of Earthquake Technology, Special Issue:Performance-Based Seismic Design (Edited by MJN Priestley), Paper No. 444, Vol.41, No. 1, pp. 141-158 pdf
 2. Kappos, A.J., Panagopoulos, G., Panagiotopoulos, Ch. and Penelis, Gr. (2006) “A hybrid method for the vulnerability assessment of R/C and URM buildings”, Bulletin of Earthquake Engineering, Vol. 4, No. 4,391-413 pdf
 3. Kappos, A.J., Lekidis, V., Panagopoulos, G., Sous, I., Theodulidis, N., Karakostas, C., Anastasiadis, T., Salonikios, T. and Margaris, B. (2007) “Analytical estimation of economic loss for buildings in the area struck by the 1999 Athens earthquake and comparison with actual repair costs”, Earthquake Spectra, Vol. 23, No. 2, pp. 333-355 pdf
 4. Kappos, A.J., Panagopoulos, G., and Penelis, Gr. (2008) “Development of a seismic damage and loss scenario for contemporary and historical buildings in Thessaloniki, Greece”, Soil Dyn Earthquake Eng, Vol. 28, No. 10-11, pp. 836-850 pdf
 5. Kappos, A.J., & Panagopoulos, G. (2010). “Fragility curves for reinforced concrete buildings in Greece”. Structure and Infrastructure Engineering, 6(1), 39-53 pdf
 6. Kappos, A.J., Panagopoulos, G.K., Sextos, A.G., Papanikolaou, V.K., & Stylianidis, K.C. (2010). Development of comprehensive earthquake loss scenarios for a Greek and a Turkish city – structural aspects. Earthquakes and Structures, 1(2), 197–214 pdf
 7. Kakaletsis, D.J., Karayannis, C.G., Panagopoulos, G.K., (2011). Effectiveness of Rectangular Spiral Shear Reinforcement on Infilled R/C Frames Under Cyclic Loading. Journal of Earthquake Engineering. Vol. 15, No. 15, pp. 1179-1193 pdf

Ανακοινώσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

 1. Kappos, A.J. and Panagopoulos, G. (2003) “Performance-based seismic design of 3D R/C buildings using inelastic analysis procedures”, fib 2003: Symposium on Concrete Structures in Seismic Regions, Athens pdf
 2. Koliopoulos, P.K., Panagopoulos, G. and Mouratidis, E.K. (2004) “Empirical Predictions of Plastic Energy Demand of Greek Earthquakes”, The 11th International Conference on Soil Dynamics & Earthquake Engineering, Berkeley USA pdf
 3. Kappos, A.J., Panagiotopoulos, C. and Panagopoulos, G. (2004) “Derivation of fragility curves using inelastic time-history analysis and damage statistics”, ICCES’04, Madeira, Portugal, CD ROM Proceedings, pp. 665-672 pdf
 4. Lekidis, V., Karakostas, C., Sous, I., Anastasiadis, A., Kappos, A.J. and Panagopoulos, G. (2005) “Evaluation of economic loss for structures in the area struck by the 7/9/1999 Athens earthquake and comparison with actual repair costs”, Earthquake Resistant Engineering Structures V (ERES 2005), WIT Press, Skiathos, Greece pdf
 5. Pomonis, A., Kappos, A., Karababa, F. and Panagopoulos, G. (2009) “Seismic vulnerability and collapse probability assessment of buildings in Greece”, Second International Workshop on Disaster Casualties, 15-16 June 2009, University of Cambridge, UK pdf
 6. Kappos, A.J., Panagopoulos, G.K., Sextos, A.G., Papanikolaou, V.K., Stylianidis, K.C., Kouris, L.A., Panagiotopoulos C.G. & Goutzika E.D. (2010), “Development of earthquake loss scenarios for two Mediterranean cities”, 9th US National and 10th Canadian Conference on Earthquake Engineering. Toronto, Canada pdf
 7. Panagopoulos, G.Κ., Panagiotopoulos, C.G. & Kappos A.J. (2010) “Derivation of capacity curves for reinforced concrete frame and dual structures” 14ECEE, Ohrid, FYROM pdf
 8. Vamvatsikos, D., Kouris, L.A., Panagopoulos, G., Kappos, A.J., Rossetto T., Lloyd, T.O., Stathopoulos, T. “Structural Vulnerability Assessment under Natural Hazards: A review”, COST-C26 Final Conference, Naples 16-18 September 2010 pdf
 9. Kappos, A.J., Panagopoulos, G.K. and Antoniadis, P. (2012) “A Comparative Study Of Seismic Capacity And Fragility Curves For R/C Building Typologies From Different Countries.” in International Jubilee Conference UACEG2012 pdf
 10. Karakostas, Ch, Lekidis, V., Kappos, A.J., Panagopoulos, G.K., Keramitsoglou, I., Kontoes, Ch. (2012) “Evaluation of seismic vulnerability of buildings in Athens and L’Aquila in the framework of the MASSIVE seismic mitigation system”, 15 WCEE. Lisbon, Portugal pdf

Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Επιστημονικά Συνέδρια

 1. Κάππος, Α.Ι. και Παναγόπουλος, Γ. (2001) “Μια Νέα Μεθοδολογία Για Τον Αντισεισμικό Σχεδιασμό Κτιρίων Ο/Σ Με Βάση Την Επιτελεστικότητα”, 2ο ΠΣΑΜΤΣ, Θεσσαλονίκη pdf
 2. Κάππος, Α.Ι., Παναγόπουλος, Γ., Παπανικολάου Β., Πενέλης Γρ. (2006) “Εκτίμηση τρωτότητας για τα μνημεία της Θεσσαλονίκης και κατάστρωση σχετικής γεωπληροφορικής βάσης δεδομένων”, 1ο Συνέδριο Αναστηλώσεων, Εργ. αριθ. 39, ΕΤΕΠΑΜ, Θεσσαλονίκη pdf
 3. Παναγόπουλος, Γ. και Κάππος, Α.Ι., (2006) “Υπολογισµός καµπυλών τρωτότητας για ελληνικά κτίρια από Ο/Σ”, 15ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος, Αλεξανδρούπολη pdf
 4. Αθανασιάδου, Χ.Ι., Παναγόπουλος Γ., και Μαρκουλάκης Μ.Δ. (2006) “Παραμετρική μελέτη πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ελληνικούς Κανονισμούς με και χωρίς αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας”, 15ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος, Αλεξανδρούπολη pdf
 5. Παναγόπουλος, Γ., Κάππος, Α.Ι., Λεκίδης, Β., Σους, Ι., Σαλονικιός, Θ. και Καρακώστας, Χ. (2008) “Αξιοποίηση πραγματικών στοιχείων βλαβών καταστροφικών σεισμών στις μελέτες σεισμικής τρωτότητας”, 3ο ΠΣΑΜΤΣ, Αθήνα pdf
 6. Πομόνης, Α., Κάππος, Α.Ι., Παναγόπουλος, Γ., & Καραμπαμπά, Φ. (2008). “Σεισµική τρωτότητα και εκτιµήσεις πιθανότητας κατάρρευσης Ελληνικών κτιρίων – συγκρίσεις µε το διεθνή χώρο”. 3o ΠΣΑΜΤΣ. Αθήνα pdf
 7. Κάππος, A.Ι., Στυλιανίδης, Κ., Σέξτος, Α., Κουρής, Λ., Παναγόπουλος, Γ., Παπανικολάου, Β., Παναγιωτόπουλος, Χρ. και Γκουτζίκα, Ε. (2009) “Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης του κτιριακού αποθέματος της πόλης των Γρεβενών”, 16ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος, Πάφος, Κύπρος pdf
 8. Κάππος, A.Ι., Σέξτος, Α., Παπανικολάου, Β., Κουρής, Λ., Παναγόπουλος, Γ., Παναγιωτόπουλος, Χρ. και Στυλιανίδης, Κ. (2009) “Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης του κτιριακού αποθέματος της πόλης Düzce με τη χρήση ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος”, 16ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος, Πάφος, Κύπρος pdf
 9. Παναγόπουλος, Γ. και Κάππος, A.Ι. (2009) “Ανάπτυξη ενιαίας βάσης δεδομένων στατιστικών στοιχείων βλαβών σε κτίρια από ελληνικούς σεισμούς και αξιοποίησή της στη χάραξη καμπυλών τρωτότητας”, 16ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος, Πάφος, Κύπρος pdf
 10. Παναγόπουλος, Γ. και Κάππος, A.Ι. (2009) “Διγραμμική προσέγγιση διαγραμμάτων μεγεθών δυνάμεων – παραμορφώσεων”, 16ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος, Πάφος, Κύπρος pdf

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. Vamvatsikos, D., Kouris, L. A., Panagopoulos, G. K., Kappos, A. J., Rossetto, T., Lloyd, T. O., & Stathopoulos, T. (2010). Structural Vulnerability Assessment under Natural Hazards: A review. In F. M. Mazzolani (Ed.), Urban Habitat Constructions under Catastrophic Events (pp. 271-289). CRC Press.
 2. Pomonis, A., Kappos, A. J., Karababa, F. S., & Panagopoulos, G. K. (2011). Seismic vulnerability and collapse probability assessment of buildings in Greece. In R. Spence, E. So, & C. Scawthorn (Eds.), Human Casualties in Earthquakes (pp. 153-170). Springer.